Skip to main content
7. december 2023

Trafikrekorder på begge broer bidrager til godt resultat

I årets tredje kvartal var der travlt på både Storebæltsbroen og Øresundsbron med en lang række rekorder drevet af ferietrafikken. Lastbiltrafikken var fortsat aftagende på begge broer. Trafikken bidrager sammen med en faldende inflation positivt til resultatet for årets tredje kvartal.

Af: Marie Daugbjerg | Foto:

PRESSEMEDDELELSE FRA SUND & BÆLT

I årets tredje kvartal var der travlt på både Storebæltsbroen og Øresundsbron med en lang række rekorder drevet af ferietrafikken. Lastbiltrafikken var fortsat aftagende på begge broer. Trafikken bidrager sammen med en faldende inflation positivt til resultatet for årets tredje kvartal.

På Storebæltsbroen steg den samlede vejtrafik med 3,1 pct. i forhold til samme periode sidste år. Personbiltrafikken steg med 4,0 pct., mens lastbiltrafikken faldt med 3,0 pct. Indtægterne fra vejtrafikken var på 2.412 mio. kr., hvilket er en stigning på 2,2 pct. i forhold til de første ni måneder af 2022.

Omsætning fra jernbanen faldt med 31 mio. kr. Faldet skyldes, at Banedanmark har foretaget omfattende sporarbejder, som reducerede antallet af tog over Storebæltsforbindelsen i en periode. Jernbanevederlaget for Storebæltsforbindelsen er baseret på den faktiske trafik.

På Øresundsbron steg trafikken med 9,2 pct. i forhold til samme periode i 2022. Personbiltrafikken steg med 10,8 pct., mens lastbiltrafikken faldt med 5,8 pct. Vejindtægterne steg med 129 mio. kr. til 1.350 mio. kr. i perioden sammenlignet med samme periode sidste år.

Fritidstrafikken har på begge broer været stigende hen over sommermånederne med flere rekorder, mens lastbiltrafikken fortsat er aftagende. Samlet bidrager trafikken til et tilfredsstillende resultat for perioden og betyder sammen med den lavere inflation, at vi opjusterer vores forventninger til årets resultat, siger CEO i Sund & Bælt, Mikkel Hemmingsen.

På tunnelfabrikken i Rødbyhavn blev 1,6 mio. kubikmeter vand fyldt i bassiner på 10 dage. Opfyldningen blev gennemført i en kontrolleret proces og er et vigtigt skridt frem mod, at tunnelelementerne til Femern Bælt-tunnelen kan sejles fra fabrikken og videre ud i Femern Bælt.

I forbindelse med beslutningen om at igangsætte miljøkonsekvensvurderingen af Østlig Ringvej er der fundet en løsning for tilslutningsanlæg på Prøvestenen, som sikrer balance mellem de mange interessenter i området.

I resultatopgørelsen er indregnet 50 pct. af resultatet i Øresundsbro Konsortiet I/S, svarende til en indtægt på 690 mio. kr.

Koncernens nettofinansieringsomkostninger udgør 577 mio. kr. og er 478 mio. kr. lavere end i samme periode sidste år, hvilket primært skyldes, at inflationen har været aftagende i 2023.

Resultatet før dagsværdiregulering og skat inkl. andel fra Øresundsbro Konsortiet, blev i årets første ni måneder et overskud på 1.570 mio. kr. mod et overskud sidste år på 1.054 mio. kr. Værdireguleringer inkl. andel fra Øresundsbro Konsortiet blev en indtægt på 2.994 mio. kr.

Koncernens resultat efter værdireguleringer og skat blev et overskud på 3.888 mio. kr. mod et overskud på 15.960 mio. kr. i samme periode sidste år.

Den rentebærende nettogæld for A/S Storebælt er efter tredje kvartal 17,0 mia. kr. og er reduceret med 0,8 mia. kr. siden 3. kvartal 2022. Tilbagebetalingstiden udgør 36 år, regnet fra åbningstidspunktet af Storebæltsforbindelsen, svarende til 2034.

Forventningerne til årets resultat opjusteres til at udgøre et overskud før dagsværdireguleringer og skat i størrelsesorden 1,9 – 2,05 mia. kr. Koncernen forventede i forbindelse med halvårsrapporten et årsresultat i intervallet 1,45 – 1,6 mia. kr. Opjusteringen skyldes, at forventningen til inflationen for 2023 er justeret fra 3,0 pct. til 0,1 pct. samt en fortsat positiv udvikling i trafik for personbiler.

Læs rapporten her 

Se også opgørelsen over biltrafikken over broerne samt resultaterne for Sund & Bælt-koncernen i bunden af pressemeddelelsen her.