Skip to main content
19. juni 2024

Fortsat stigende personbiltrafik på Storebæltsbroen

Personbiltrafikken stiger fortsat på både Storebæltsbroen og Øresundsbron, mens lastbiltrafikken er faldende i årets første tre måneder. Trafikken bidrager til en stigning i periodens resultat.

Af: Sund & Bælt | Foto: Sund & Bælt
PRESSEMEDDELELSE

På Storebæltsbroen steg den samlede vejtrafik med 0,1 pct. i første kvartal af 2024 sammenlignet med sidste år. Personbiltrafikken steg med 0,5 pct., mens lastbiltrafikken faldt med 2,2 pct. Indtægterne fra vejtrafikken var på 690 mio. kr., hvilket er en stigning på 1,5 pct. i forhold til de første tre måneder sidste år.

På Øresundsbron steg den samlede trafik i første kvartal med 4,8 pct. i forhold til 2023. Personbiltrafikken steg med 5,9 pct., mens lastbiltrafikken faldt med 4,7 pct. Indtægterne fra vejtrafikken var på 335 mio. kr. og steg med 3,8 pct.

Trafiktallene er påvirket af, at påsken i år faldt i april. Det har ført til færre lastbiler og omvendt flere personbiler i årets første kvartal.

Indtægter fra koncernens jernbaneforbindelser er på niveau med samme periode sidste år.

I årets første tre måneder er der en fremgang i trafikken over broerne, som er drevet af en stigning i personbiltrafikken, om end den er lavere, end vi så det sidste år. Lastbiltrafikken var faldende i årets første tre måneder, men på Storebæltsbroen ser vi nu en tendens til fremgang. Samlet bidrager trafikindtægterne til en stigning i periodens resultat, siger Sund & Bælts CEO Mikkel Hemmingsen.

Første støbning på Femern

Det første tunnelelement på den kommende Femern Bælt-forbindelse er nu færdigstøbt i Rødbyhavn. Elementet er i alt 217 meter langt, og består af 9 dele. Der skal i alt støbes 79 elementer af denne type, mens der yderligere skal laves 10 specialelementer med ekstra plads til tekniske installationer.

I resultatopgørelsen er indregnet 50 pct. af resultatet i Øresundsbro Konsortiet I/S, svarende til en indtægt på 211 mio. kr., hvori er indeholdt positive dagsværdireguleringer på 62 mio. kr. Resultatandelen før dagsværdireguleringer er positiv med 149 mio. kr. og på niveau med samme periode sidste år.

Koncernens nettofinansieringsomkostninger, opgjort som de finansielle poster ekskl. dagsværdireguleringer, er 167 mio. kr. og 126 mio. kr. højere end i samme periode sidste år, hvilket primært skyldes, at inflationen var aftagende i 1. kvartal af 2023.

Resultatet før værdiregulering og skat, inklusive resultatandel fra Øresundsbro Konsortiet I/S, blev i perioden et overskud på 415 mio. kr. mod et overskud på 521 mio. kr. i 1. kvartal af 2023.

Værdireguleringer af koncernens gæld inkl. andel fra Øresundsbro Konsortiet I/S er en omkostning på 612 mio. kr. I samme periode sidste år var værdireguleringer en omkostning på 656 mio. kr. Dagsværdireguleringer er en regnskabsteknisk post uden effekt på selskabets gældsafvikling, da gælden afdrages til nominel værdi.

Koncernens resultat efter skat blev et overskud på 801mio. kr. mod et underskud på 105 mio. kr. sidste år.

Den rentebærende nettogæld for A/S Storebælt er efter første kvartal 15,7 mia. kr. Tilbagebetalingstiden er uændret 36 år, svarende til 2034.

På baggrund af udviklingen i 1. kvartal er det som udmeldt i årsrapporten for 2023 fortsat forventningen at realisere et overskud før dagsværdireguleringer og skat i størrelsesordenen 1,6-1,9 mia.kr. i 2024. Det baserer sig på en forventning om stigende trafikindtægter på 0,3 pct. samt en grundforudsætning om inflation på 3,0 pct., hvortil også den største usikkerhed fortsat vil være knyttet. En stigning på 1 procentpoint vil således belaste finansieringsomkostningerne og dermed også resultatet med ca. 155 mio. kr.

Forventningerne til 2024 er forbundet med usikkerhed og afhænger fortsat af udviklingen på de finansielle markeder samt de makroøkonomiske forhold.

Resultat for Sund & Bælt koncernen 1. januar – 31. marts*

Mio. kr. 2024 2023
Nettoomsætning, vej (Storebælt) 690 680
Nettoomsætning, jernbane (Storebælt og Øresund landanlæg) 78 77
Nettoomsætning øvrige 21 18
Nettoomsætning i alt 789 775
Omkostninger ekskl. Afskrivninger -157 -145
Afskrivninger -199 -217
Resultat af primær drift (EBIT) 433 413
Finansielle poster ekskl. Værdiregulering -167 -41
Resultat før værdiregulering 266 372
Værdiregulering **) 550 -620
Resultat før andel fra Øresundsbro Konsortiet 816 -248
Øresundsbro Konsortiets resultatandel ***) 211 113
Resultat før skat 1.027 -135
Skat -226 30
Resultat efter skat 801 -105

*Sund & Bælt koncernens regnskab inkluderer resultaterne for de 100 pct. ejede datterselskaber A/S Storebælt, A/S Øresund, A/S Femern Landanlæg, Femern A/S, Sund & Bælt Partner A/S, BroBizz A/S og BroBizz Operatør A/S samt for den danske halvdel af Øresundsbro Konsortiet, der står for driften af Øresundsbron.

**) Værdiregulering er et regnskabsprincip, hvorefter man ved regnskabsaflæggelsen fastsætter ændringer i værdien af de finansielle aktiver og passiver til deres markedsværdi. Det vil sige den værdi, de på det givne tidspunkt har i markedet, hvis de skulle handles.

***) I resultatandelen fra Øresundsbro Konsortiet indgår i perioden en indtægt på 62 mio. kr. vedr. værdireguleringer. Resultatet før værdireguleringer udgør et overskud på 149 mio. kr. Samlet set udgør resultatet før værdireguleringer og skat for koncernen inkl. Øresundsbro Konsortiet et overskud på 415 mio. kr.

Biltrafik over broerne 1. januar – 31. marts

   Storebælt
Biler pr. dag  2024 2023 Vækst 2024/23
Personbiler 27.052 26.922  0,5 pct. *
Lastbiler 4.317 4.415 -2,2 pct. *
Busser 80 69   15,9 pct.
 I alt  31.449 31.406 0,1 pct.

*   Korrigeres personbiltrafikken for forskydninger i placeringen af helligdage, faldt den i perioden med 0,3 pct.

** Korrigeres lastbiltrafikken for det lavere antal hverdage, steg den i perioden med 2,5 pct.

 Biltrafik over broerne 1. januar – 31. marts

   Øresund
Biler pr. dag  2024 2023 Vækst 2024/23
Personbiler 15.033 14.190 5,9 pct.
Lastbiler og varevogne 1.782 1.869 -4,7 pct.
Busser 98 79 24,1 pct.
 I alt  16.913  16.137 4,8 pct.